• Čeština
  • on-line

    Roku 1348 nařídil Karel IV. osázet všechny svahy obrácené k poledni vinnou révou. Nechal z Rakouska a Burgundska dovézt tu nejušlechtilejší révu a majitele vinic na 12 let oprostil od placení desátků a doživotně od placení daní. Aby tomuto masivnímu zakládání vinic dal pevný řád, zavedl úřad perkmistra hor viničných, který měl mimo jiné za úkol vykonávat soudní moc nad škůdci vinic, řešit spory mezi vinaři nebo vyznačovat vhodná území k zakládání nových vinic. Obyvatelé viničních hor se pak museli řídit zvláštním právem. Za poškozování révy se platily tučné pokuty (které šly rovnou perkmistrovi do kapsy), hrozilo dokonce useknutí pravé ruky. Noční poškozování se trestalo smrtí a majetek škůdce připadl jak jinak než perkmistrovi. Praha byla za doby vlády Karla IV. velmi příjemným místem; téměř 50% Nového Města tvořila zeleň včetně parků, zahrad a vinic. Produkce vína byla v Praze tak velká, že Karel IV. zakázal prodej cizích vín v období od svátku svatého Havla (polovina října) do svátku svatého Jiří (konec dubna), aby se všechno víno stihlo spotřebovat. Věřilo se v dezinfekční sílu vína a to jak zevnitř, tak zvenku. I rány se omývaly vínem. Karel IV. je dodnes považován za zakladatele moderního vinařství. Právě jemu vděčíme například za Rulandské šedé z Burgundska, které se u nás pěstuje dodnes. Velký zlom ve vinařství způsobila třicetiletá válka v sedmnáctém století, kdy mnohým majitelům vinic byla jejich půda zkonfiskována a z nějakých 2000 vinic v Praze jich po válce zbylo jen 416. Vaše příští procházka po Vinohradech, Letné nebo návštěva Botanického ústavu nad Trojou, může posloužit k zamyšlení a uvědomění si, že právě zde před 700 lety Karlovi poddaní pracně obdělávali jeho vinice.

    In 1348, Charles IV ordered that all vines planted should be placed on slopes facing the moon.He imported only the best vine varieties from Austria and Burgundy and was sure to excuse the vineyard owners from commission payments for 12 years, and tax payments for life. A few of his many tasks were to put legal power over anyone that tried to destroy the vineyards, settle the disputes between wine growers, and find suitable areas for new vineyards. He introduced a guard of the vineyards (a vinemaster) to oversee the vineyard hills, ensuring everyone followed the rules, where even the residents of the vineyard hills had to follow a particular law. Any damage to a vine meant a heavy fine, and the money went straight to the vinemaster's pockets. There were even occasions when the perpetrators were punished by cutting off their right hand. If anyone damaged or tried to steal the vines during the night, the penalty would be a death sentence, and the vinemaster claimed the property belonging to the trespasser. In the era of Charles IV, Prague was an enjoyable place; almost 50% of the New Town was covered with greenery, including parks, gardens and vineyards. The wine production was so significant in Prague that Charles IV banned the sale of foreign wine between Saint Gall Day (mid-October) and Saint George's Day (late April) to ensure that all the wine had been consumed.