• Čeština
  • on-line

    Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci. Vystudoval pražskou univerzitu, stal se knězem, univerzitním mistrem a krátce i rektorem. Jako reformní myslitel upozorňoval ve svých kázáních a spisech na mravní úpadek katolické církve. Za vzor naopak dával církev prvních apoštolů. Hlásal, že pokud se některý světský či církevní hodnostář chová v rozporu s božím zákonem, společnost mu může odmítnout poslušnost. Kritizoval prodej odpustků a různé další církevní poplatky a vyzýval k tomu, aby se církev vzdala majetku. Papeže Jana XXIII., který byl jedním ze tří tehdejších rivalů o papežský titul, nazval Antikristem. Husovy myšlenky byly populární a do pražské Betlémské kaple si je chodily poslechnout chudí i bohatí měšťané, šlechta, a dokonce i manželka krále. Oblíbený byl i díky tomu, že kázal v češtině. Když Husova troufalost vůči církevní moci vzrostla, uvalil na něj papež klatbu. Hus proto odešel z Prahy a pokračoval v kázání na venkově. V roce 1414 byl pozván na církevní koncil do Kostnice, aby hájil své učení. Od římského krále Zikmunda Lucemburského dostal záruku ochrany. V Kostnici byl však zatčen a poté, co před církevními hodnostáři odmítl své myšlenky odvolat, byl 6. července 1415 upálen. O století později na Husa navázal Martin Luther, který se ke svému českému předchůdci živě hlásil.

    Jan Hus was born around 1370 in Husinec. He graduated from the University of Prague and became a priest, a university master, and briefly, a minister. As a reformist thinker, his sermons and writings drew attention to the moral decay of the Catholic Church. He used the Church of the first apostles as an example, where he proclaimed that if a nonreligious or religious leader did not act according to the law of God, society could refuse to obey them. He criticised the Church for selling divinity and implementing religious fees and demanded the Church give up its property. He even called Pope John XXIII, one of three rivals for the papacy at the time, the Antichrist. Hus's ideas were popular, and many people visited the Bethlehem Chapel in Prague to hear his preaching; the poor and the rich, the nobility, and even the king's wife. Another reason why he was so popular is that his sermons were in Czech. But as Hus's boldness against the Church grew, the Pope excommunicated him. Hus was made to leave Prague and continued preaching in the countryside. In 1414, he was invited to a universal council in Constance, Germany, to defend his teachings. He received a guarantee of protection from the Roman King Sigismund of Luxembourg. However, he was arrested not long after arriving to Constance and refused to surrender his ideas in front of the church dignitaries; he was burned at the stake on July 6, 1415. A century later, Hus' words took effect as Martin Luther vividly echoed the teachings of his Bohemian predecessor.