• Čeština
  • on-line

    Ač husité sami sebe vnímali jako boží bojovníky, značná část Evropy v nich viděla kacíře. Označení husité vymysleli jejich odpůrci a původně se jednalo o slovo hanlivé. Husité podnikali tzv. spanilé jízdy (rejsy) za hranice země. Ty měly za cíl rozšířit myšlenky husitského hnutí do ostatních zemí, ale také zajistit obživu, které se ve válkou zpustošených Čechách dostávalo čím dál méně. České země připomínaly spáleniště – vesnice se vylidnily, v krajině stála nedostavěná nebo pobořená torza chrámů. Během cest tak účastníci spanilých jízd rabovali města a vesnice, což pobouřilo nejen Johanku z Arku. Napsala jim výhružný dopis, kde stálo, že husité rozvrací chrámy, rozbíjí a pálí obrazy, vraždí křesťany a pokud své počínání nenapraví, nechá Angličany napospas a vytáhne proti nim. To se nakonec nestalo, protože o rok později byla Johanka zrazena, obviněna z kacířství a upálena. Dlouholetý válečný stav v Čechách zapříčinil pokles vzdělanosti a dalších duchovních činností. Za přínos lze označit snad jen to, že během husitského období došlo k rozšíření češtiny. Husitské války skončily vítězstvím umírněných kališníků v bitvě u Lipan v roce 1434.

    The Hussites went on wild voyages beyond Bohemia's borders, spreading the Hussite movement to other countries to ensure food and sustainability, which had become scarce in war-ravaged Bohemia. The only benefit of the Hussite period was that the Czech language travelled across the lands. Bohemian lands had been burnt, villages depopulated, and many cathedrals and churches had been destroyed. The Hussites looted cities and towns during their voyages, which outraged not only Joan of Arc. She wrote them a threatening letter, which said that the Hussites were destroying cathedrals, breaking and burning paintings, murdering Christians, and if they did not correct their actions, she would leave the English alone and turn against the Hussites. However, this did not end up happening, as Joan was betrayed a year later, accused of heresy, and burned at the stake. The long-term state of war in Bohemia caused a decline in education and other spiritual activities. The Hussite Wars ended with the victory of the moderate Calixtines/Ultraquists in the Battle of Lipany in 1434.