• Čeština
  • on-line

    Autorství husitského chorálu je dodnes předmětem dohadů, ale obecně se má za to, že jeho autorem byl táboritský kněz, Jan Čapek. Chorál je součástí Jistebnického kancionálu, jehož vznik se datuje do roku 1420. Nejspíše to byla právě tato husitská hymna, která dopomohla husitům k jejich největšímu vítězství. Když proti nim král Zikmund v sprnu 1431 vyslal v pořadí již pátou křížovou výpravu, měl v plánu husity porazit využitím jejich vlastní bojové taktiky. V zásobě měl 100 000 mužů a 9 000 bojových vozů. Sotva poloviční husitské vojsko, čítající jen 40 000 bojovníků, však ještě nesešikované křižáky u Domažlic zaskočilo svým chorálem za doprovodu válečných bubnů. To údajně křižáky tak překvapilo, že se navzdory přesile většina armády rozprchla. Husité tak v podstatě bez boje vyhráli bitvu a ještě si přišli na pěknou válečnou kořist včetně 2 000 plně vybavených bojových vozů. Ani postupem času husitská hymna neubírá na síle. V průběhu staletí se dočkala mnoha různých zpracování, proslavil ji zejména Bedřich Smetana ve své opeře Libuše. Při výročí 600 let od založení města Tábor ji dokonce v různých žánrech zhudebnilo 125 muzikantů ze 41 zemí světa. Můžete si například poslechnout její jazzové zpracování či se naladit do tónů zpěváků z Indie, kteří chorál nazpívali v češtině.

    The creation of the Hussite anthem is still a matter of speculation; however, it is generally believed that a Taborite priest, Jan Čapek, wrote it. The anthem is part of the Jistebnice hymn book, which dates back to 1420. This Hussite hymn presumably helped the Hussites achieve their most significant victory. When King Sigismund sent his fifth crusade against them in August 1431, he planned to defeat the Hussites using their own military tactics. He had 100,000 men and 9,000 war chariots at his command. However, the Hussite army, with only 40,000 warriors (barely half the size of Sigismund's army), surprised the crusaders at Domažlice with their anthem accompanied by war drums. The startled soldiers did not even have time to take up their combat positions, and most of the army fled despite outnumbering the Hussites. And so, the Hussites won the battle without even a fight and still left with some rewards of war, including 2,000 fully equipped war chariots. Even as time passed, the Hussite anthem did not lose its power. Over the centuries, it has seen many different interpretations. One of the most famous ones was written by Bedřich Smetana for his opera, Libuše. On the 600th anniversary of the founding of Tábor, 125 musicians from 41 countries across the globe made their own renditions in various musical genres. See for yourself, what do you prefer, a jazz rendition or a pop music version sung in Czech by two singers from India?