• Čeština
 • on-line

  Třicetiletá válka byla mocenským soubojem mezi absolutistickým habsburským blokem (Rakousko a Španělsko) a protihabsburskou aliancí evropských států v čele s Francií. Další příčinou války bylo i vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a stoupenci reformace, především luterány a kalvinisty. Boje probíhaly v různých koutech Evropy v letech 1618 - 1648.
  Vše začalo v Praze. Rudolf II. ještě za svého života vydal tzv. Rudolfův majestát, což byla listina potvrzující svobodu náboženského vyznání v Čechách. Po jeho smrti však následující panovníci navzdory této listině čím dál více prosazovali upevnění moci katolické církve, což se nelíbilo českým stavům. 23. května 1618 došlo k pražské defenestraci, kdy zástupci stavů na protest vyhodili z oken Pražského hradu dva místodržící. Tato protestní akce zahájila české stavovské povstání i třicetiletou válku.
  V prvních letech války se bojovalo převážně na území Českého království a Rakouského arcivévodství. Důležitým mezníkem stavovského povstání byla bitva na Bílé hoře v roce 1620, kdy bylo povstání definitivně potlačeno. České země pak byly poměrně rychle rekatolizovány a veškerá moc připadla do rukou panovníka podporovaného katolickou církví. Boje se poté přesunuly do jiných koutů Evropy. Vývoj války výrazně ovlivnila i nizozemská revoluce (válka mezi Nizozemskými provinciemi a Španělskem) a vstup katolické Francie do protihabsburské aliance s účelem eliminovat přílišnou moc Habsburků.
  V Čechách to začalo a v Čechách to i skončilo. V roce 1639 se boje vrátily zpět na naše území, když Švédská vojska útočila na česká města. Švédové v roce 1648 obsadili i část Prahy, ale jejich vojsko bylo dobrovolnými legiemi postupně vytlačeno. Všechny válčící strany byly vyčerpány a třicetiletá válka byla v říjnu 1648 ukončena podepsáním Vestfálského míru.
  Válečné období je v Čechách označováno jako “doba temna”, kdy zahynula více než třetina obyvatelstva. Velký úbytek pracovních sil vedl k hladomoru. Lidé byli pronásledováni za náboženské přesvědčení, mnoho z nich odešlo do vyhnanství. Hrady a města byly vypalovány, aby se nestaly centry odporu proti císaři. Zemí procházející vojáci často drancovali, kde mohli, aby si zajistili obživu. Dlouhotrvající válka způsobila i morální úpadek obyvatelstva; kdekoliv mohli číhat lupiči nebo zběhové. Výsledkem tricetileté války byla i změna mocenského rozložení v Evropě. Habsburkové ztratili svou mocenskou převahu, naopak svůj vliv posílilo Švédsko a zejména Francie. České království se na dalších 300 let stalo součástí Rakouské monarchie.

  Struggles took place in various corners of Europe from 1618 to 1648. Thirty years' war was a power struggle between the Absolutist Habsburg bloc (Austria and Spain) and the Anti-Habsburg League of European countries, with France in the lead. Another cause of the war was a concluding religious struggle between the Roman Catholic Church and supporters of the Reformation, especially Lutherans and Calvinists. It all began in Prague. Rudolf II signed the so-called Letter of Majesty during his reign, a document granting religious tolerance in Bohemia. After his death, and despite this document, the new rulers persisted in merging the Catholic Church's power, which the Bohemian estates didn't like. On May 23rd, 1618, the event known as the Defenestration of Prague, the representatives in defence of the rights granted threw two imperial officials out of the window of Prague Castle, starting the Bohemian Revolt and the Thirty years' war.
  During the first year of the war, the territory of the Kingdom of Bohemia, Archduchy of Austria, had become a battlefield. In 1620, the Battle of White Mountain was an important milestone for the Bohemian Revolt, where the estates suffered a critical defeat. This began the re-Catholisation of Czech lands, and all power fell into the hands of a ruler supported by the Catholic Church. Fighting extended to other corners of Europe. The Revolt of the Netherlands (Dutch revolt against Spanish rule) and the draw of catholic France into the Anti-Habsburg League, aiming to weaken the excessive Habsburgs' authority, significantly influenced the war's development.In Bohemia, it began, and in Bohemia, it ended. In 1639, the struggle returned to our territory with Swedish troops attacking Czech towns. In 1648, the Swedes seized a part of Prague, but the voluntary legion gradually suppressed their troops. In October 1648, all war parties were exhausted and signed peace treaties known as the Peace of Westphalia, ending the Thirty years' war.
  In Bohemia, this wartime is referred to as "the Dark Ages", during which more than one-third of the population perished. Significant loss of workforce caused famine. Citizens were prosecuted for their religious beliefs or went into exile. Castles and towns were burned to keep them from becoming centres of resistance against the Emperor. Soldiers transiting the country often looted from anywhere they could to secure food. The long war caused a sinister population; robbers or deserters could lurk anywhere. The Thirty years' war altered the balance of power in Europe. Habsburgs' dominance was weakened, while Sweden and France strengthened their influence. The Czech Kingdom became part of the Austrian monarchy for 300 years.